Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Селекція і насінництво

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України створено у 1946 p. на базі відділу фізіології живлення рослин і агрохімії Інституту ботаніки. Установу очолює академік НАН України Володимир Васильович Моргун.

Дослідження в Інституті проводяться за такими напрямами:

-         з’ясування фізико-хімічних і молекулярно-біологічних закономірностей росту, розвитку і стійкості рослинних систем, створення на цій основі нових технологій та біотехнологій;

-         всебічне вивчення процесів фотосинтезу, мінерального живлення рослин, біологічної азотфіксації, можливостей використання біологічно активних речовин; обґрунтування нових інтенсивних технологій вирощування і зберігання сільськогосподарської продукції;

-         вивчення механізмів генетичних процесів з метою розробки принципів управління спадковою мінливістю живих організмів, збереження і раціонального використання генофондів; розробка генетичних і фізіологічних основ селекції рослин;

-         розробка наукових основ одержання високопродуктивних технологічних сортів та гібридів сільськогосподарських культур за допомогою сучасних підходів, впровадження їх у виробництво.

В Інституті започатковані й успішно діють наукові школи з:

1.      молекулярної генетики (засновник академік НАН України С. М. Гершензон);

2.      експериментального мутагенезу рослин (засновник — академік НАН України В. В. Моргун);

3.      фізіології росту і розвитку рослин (засновник — д-р біол. наук Ф. Л. Калінін);

4.      фізіологічної ролі мікроелементів (засновник — академік АН УРСР і ВАСГНІЛ П. А. Власюк);

5.      фізіології і екології фотосинтезу (засновник — член-кореспондент АН УРСР А. С. Оканенко).

У структурі Інституту 12 наукових відділів. З 1969 p. видається журнал "Физиология и биохимия культурных растений". При установі є докторантура й аспірантура, а також працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук зі спеціальностей "Фізіологія рослин" і "Генетика". Інститут координує роботу Товариства фізіологів рослин України, яке об’єднує українських науковців у галузі біології рослин. На дослідних полях Дослідного сільськогосподарського виробництва НАН України проводяться наукові дослідження з основними сільськогосподарськими культурами та здійснюється виробництво елітного насіння зернових культур.

Адреса Інституту:

31/17, вул. Васильківська, Київ, 03022, Україна

Директор: Моргун Володимир Васильович, академік НАН України